Zdroje informací

Informace uvedené na těchto stránkách vycházejí především z následujících zdrojů:

Vědecké články a publikace

 • DĚLNICTVO PRAŽSKÝCH PŘÍMĚSTSKÝCH OBCÍ: BYDLENÍ PRŮMYSLOVÉHO A ZEMĚDĚLSKÉHO DĚLNICTVA. Český Lid, roč. 77, č. 1, 1990. Dostupné z: www.jstor.org/stable/42703671.
 • DRNEK, Kryštof. 2019. Nerealizovaná Praha. Scriptorium
 • HOLUBEC, Stanislav. 2008. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. Historicko-sociologická analýza [online]. Praha. Dizertační práce (PhDr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin. Vedoucí práce Zdenek Kárník. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/17672
 • HORČÁKOVÁ, Václava. 2011. Enklávy dělnického bydlení v Praze na Smíchově a v okolí [online]. Ostrava. X. Sjezd českých historiků. Dostupné z: https://konference.osu.cz/sjezd2011ostrava/dok/sekce_g/horcakova.pdf
 • HRADILKOVÁ, Anežka. 2009. Místo v Praze: Buďánka [online]. Praha. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie. Vedoucí práce Vladimír Czumalo. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/20889
 • HYBNEROVÁ, Emilie. 2020. Nouzové kolonie v Praze: proměny a současná podoba [online]. Praha. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvoje. Vedoucí práce Lucie Pospíšilová. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/119205
 • KLÍMOVÁ, Dagmar. 1979. K OTÁZKÁM FOLKLÓRU PRAŽSKÉHO DĚLNICTVA. Český Lid, roč. 66, č. 2, s. 73–80. Dostupné z: www.jstor.org/stable/42702762.
 • Ministerstvo vnitra a Československo. 1934. Statistický lexikon obcí v zemi České: úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 Sb. zák. a nař. : vydán ministerstvem vnitra a Státním úřadem statistickým na základě výsledků sčítání lidu z 1. prosince 1930 [online]. Orbis. Dostupné z: https://ndk.cz/uuid/uuid:0ac66350-313a-11eb-9146-005056825209
 • MORAVCOVÁ, Mirjam, ROBEK, Antonín, ŠŤASTNÁ, Jarmila. 1981. Stará dělnická Praha: život a kultura pražských dělníků 1848–1939. Academia.
 • OUŘEDNÍČEK, Martin. 2013. Pracovní text I [online]. Urbánní a regionální laboratoř. Dostupné z: http://www.urrlab.cz/cs/profil/pracovni-text-i
 • OUŘEDNÍČEK, Martin. 2020. Pražská předměstí: dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole [online]. Urbánní a regionální laboratoř. Dostupné z: http://www.urrlab.cz/cs/profil/pracovni-text-i
 • RYSKA, Petr. 2017. Praha neznámá II. Grada.
 • RYSKA, Petr. 2017. Praha neznámá III. Grada.
 • ŠTĚPÁNEK, Ladislav. 1979. Vývoj pražských nouzových kolonií a život jejich obyvatel. Pražský sborník historický, roč. XI, s. 139-153.
 • TEIGE, Karel. 1933. Zahradní města nezaměstnaných. Knihovna Levé fronty, sv. 16.
 • TŮMOVÁ, Vanda a ŠTĚPÁNEK, Ladislav. 1965. Pražské nouzové kolonie. Český lid [online].  52(3), 186-191. ISSN 00090794. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/42702371?read-now=1&seq=6#metadata_info_tab_contents
 • TŮMOVÁ, Vanda. 1971. Pražské nouzové kolonie. Praha, Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV. Národopisná knižnice 6.
 • TVARDKOVÁ, Veronika. 2012. Případová studie zahrádkových osad na Libeňském ostrově v Praze [online]. Praha. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra sociální a kulturní ekologie. Vedoucí práce Arnošt Novák. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/40132
 • VIKTORÍNOVÁ, Jana. 2010. Proměny pražské periferie. Bývalá nouzová kolonie Na Slatinách [online]. Praha. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie. Vedoucí práce Jan Pargač. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/35045
 • VOTRUBEC, Ctibor. Zanikání nouzových kolonií na území Prahy. Příspěvek k zeměpisu velkoměsta. In: Sborník české společnosti zeměvědné, roč. 1959, s. 6-12.
 • VOTRUBEC, Ctibor. 1962. Ke studiu zanikajících nouzových kolonií na území Československa. Československá etnografie. roč. 10/1962, s. 109-126.
 • VÝRUT, Karel. 2001. Kapitoly z pražské historie. Nová tiskárna.

Mapové zdroje a archivy

Novinové články a reportáže

 • ČAPEK, Karel. 1925. Na Rafandě. In: Lidové noviny. roč. 33/1925. č. 195. s. 1-2.

Televizní pořady a dokumenty

Další zdroje